מאמרים
 
אודות
 
צור קשר
תרגום:
א
א
א
מילון עברי עברי
מילים נרדפות
צירופים וביטויים
ראשי תיבות
מילון עברי אנגלי בטא
גימטריה
חרוזים
הֻכְחַשׁ
1.
בניין - הופעל
2.
שורש - כּח"ש
4.
אותיות שימוש - וְהֻכְחַשׁ, שֶׁהֻכְחַשׁ
6.
שגיאות כתיב - אוחחש, אוחחשה, אוחחשו, אוחחשט, אוחחשטי, אוחחשטם, אוחחשטן, אוחחשנו, אוחחשת, אוחחשתי, אוחחשתם, אוחחשתן, אוחכש, אוחכשה, אוחכשו, אוחכשט, אוחכשטי, אוחכשטם, אוחכשטן, אוחכשנו, אוחכשת, אוחכשתי, אוחכשתם, אוחכשתן, אוכחש, אוכחשה, אוכחשו, אוכחשט, אוכחשטי, אוכחשטם, אוכחשטן, אוכחשנו, אוכחשת, אוכחשתי, אוכחשתם, אוכחשתן, אוככש, אוככשה, אוככשו, אוככשט, אוככשטי, אוככשטם, אוככשטן, אוככשנו, אוככשת, אוככשתי, אוככשתם, אוככשתן, אוקחש, אוקחשה, אוקחשו, אוקחשט, אוקחשטי, אוקחשטם, אוקחשטן, אוקחשנו, אוקחשת, אוקחשתי, אוקחשתם, אוקחשתן, אוקכש, אוקכשה, אוקכשו, אוקכשט, אוקכשטי, אוקכשטם, אוקכשטן, אוקכשנו, אוקכשת, אוקכשתי, אוקכשתם, אוקכשתן, אחחש, אחחשה, אחחשו, אחחשט, אחחשטי, אחחשטם, אחחשטן, אחחשנו, אחחשת, אחחשתי, אחחשתם, אחחשתן, אחכש, אחכשה, אחכשו, אחכשט, אחכשטי, אחכשטם, אחכשטן, אחכשנו, אחכשת, אחכשתי, אחכשתם, אחכשתן, אכחש, אכחשה, אכחשו, אכחשט, אכחשטי, אכחשטם, אכחשטן, אכחשנו, אכחשת, אכחשתי, אכחשתם, אכחשתן, אככש, אככשה, אככשו, אככשט, אככשטי, אככשטם, אככשטן, אככשנו, אככשת, אככשתי, אככשתם, אככשתן, אקחש, אקחשה, אקחשו, אקחשט, אקחשטי, אקחשטם, אקחשטן, אקחשנו, אקחשת, אקחשתי, אקחשתם, אקחשתן, אקכש, אקכשה, אקכשו, אקכשט, אקכשטי, אקכשטם, אקכשטן, אקכשנו, אקכשת, אקכשתי, אקכשתם, אקכשתן, הוחחש, הוחחשא, הוחחשה, הוחחשו, הוחחשט, הוחחשטי, הוחחשטם, הוחחשטן, הוחחשנו, הוחחשע, הוחחשת, הוחחשתי, הוחחשתם, הוחחשתן, הוחכש, הוחכשא, הוחכשה, הוחכשו, הוחכשט, הוחכשטי, הוחכשטם, הוחכשטן, הוחכשנו, הוחכשע, הוחכשת, הוחכשתי, הוחכשתם, הוחכשתן, הוכחש, הוכחשא, הוכחשט, הוכחשטי, הוכחשטם, הוכחשטן, הוכחשע, הוככש, הוככשא, הוככשה, הוככשו, הוככשט, הוככשטי, הוככשטם, הוככשטן, הוככשנו, הוככשע, הוככשת, הוככשתי, הוככשתם, הוככשתן, הוקחש, הוקחשא, הוקחשה, הוקחשו, הוקחשט, הוקחשטי, הוקחשטם, הוקחשטן, הוקחשנו, הוקחשע, הוקחשת, הוקחשתי, הוקחשתם, הוקחשתן, הוקכש, הוקכשא, הוקכשה, הוקכשו, הוקכשט, הוקכשטי, הוקכשטם, הוקכשטן, הוקכשנו, הוקכשע, הוקכשת, הוקכשתי, הוקכשתם, הוקכשתן, החחש, החחשא, החחשה, החחשו, החחשט, החחשטי, החחשטם, החחשטן, החחשנו, החחשע, החחשת, החחשתי, החחשתם, החחשתן, החכש, החכשא, החכשה, החכשו, החכשט, החכשטי, החכשטם, החכשטן, החכשנו, החכשע, החכשת, החכשתי, החכשתם, החכשתן, הכחש, הכחשא, הכחשט, הכחשטי, הכחשטם, הכחשטן, הכחשע, הככש, הככשא, הככשה, הככשו, הככשט, הככשטי, הככשטם, הככשטן, הככשנו, הככשע, הככשת, הככשתי, הככשתם, הככשתן, הקחש, הקחשא, הקחשה, הקחשו, הקחשט, הקחשטי, הקחשטם, הקחשטן, הקחשנו, הקחשע, הקחשת, הקחשתי, הקחשתם, הקחשתן, הקכש, הקכשא, הקכשה, הקכשו, הקכשט, הקכשטי, הקכשטם, הקכשטן, הקכשנו, הקכשע, הקכשת, הקכשתי, הקכשתם, הקכשתן, טוחחש, טוחחשו, טוחחשי, טוחחשנא, טוחחשנה, טוחחשנע, טוחכש, טוחכשו, טוחכשי, טוחכשנא, טוחכשנה, טוחכשנע, טוכחש, טוכחשו, טוכחשי, טוכחשנא, טוכחשנה, טוכחשנע, טוככש, טוככשו, טוככשי, טוככשנא, טוככשנה, טוככשנע, טוקחש, טוקחשו, טוקחשי, טוקחשנא, טוקחשנה, טוקחשנע, טוקכש, טוקכשו, טוקכשי, טוקכשנא, טוקכשנה, טוקכשנע, טחחש, טחחשו, טחחשי, טחחשנא, טחחשנה, טחחשנע, טחכש, טחכשו, טחכשי, טחכשנא, טחכשנה, טחכשנע, טכחש, טכחשו, טכחשי, טכחשנא, טכחשנה, טכחשנע, טככש, טככשו, טככשי, טככשנא, טככשנה, טככשנע, טקחש, טקחשו, טקחשי, טקחשנא, טקחשנה, טקחשנע, טקכש, טקכשו, טקכשי, טקכשנא, טקכשנה, טקכשנע, יוחחש, יוחחשו, יוחכש, יוחכשו, יוככש, יוככשו, יוקחש, יוקחשו, יוקכש, יוקכשו, יחחש, יחחשו, יחכש, יחכשו, יככש, יככשו, יקחש, יקחשו, יקכש, יקכשו, מוחחש, מוחחשוט, מוחחשות, מוחחשט, מוחחשים, מוחחשת, מוחכש, מוחכשוט, מוחכשות, מוחכשט, מוחכשים, מוחכשת, מוכחשוט, מוכחשט, מוככש, מוככשוט, מוככשות, מוככשט, מוככשים, מוככשת, מוקחש, מוקחשוט, מוקחשות, מוקחשט, מוקחשים, מוקחשת, מוקכש, מוקכשוט, מוקכשות, מוקכשט, מוקכשים, מוקכשת, מחחש, מחחשוט, מחחשות, מחחשט, מחחשים, מחחשת, מחכש, מחכשוט, מחכשות, מחכשט, מחכשים, מחכשת, מכחשוט, מכחשט, מככש, מככשוט, מככשות, מככשט, מככשים, מככשת, מקחש, מקחשוט, מקחשות, מקחשט, מקחשים, מקחשת, מקכש, מקכשוט, מקכשות, מקכשט, מקכשים, מקכשת, נוחחש, נוחכש, נוככש, נוקחש, נוקכש, נחחש, נחכש, נככש, נקחש, נקכש, עוחחש, עוחחשה, עוחחשו, עוחחשט, עוחחשטי, עוחחשטם, עוחחשטן, עוחחשנו, עוחחשת, עוחחשתי, עוחחשתם, עוחחשתן, עוחכש, עוחכשה, עוחכשו, עוחכשט, עוחכשטי, עוחכשטם, עוחכשטן, עוחכשנו, עוחכשת, עוחכשתי, עוחכשתם, עוחכשתן, עוכחש, עוכחשה, עוכחשו, עוכחשט, עוכחשטי, עוכחשטם, עוכחשטן, עוכחשנו, עוכחשת, עוכחשתי, עוכחשתם, עוכחשתן, עוככש, עוככשה, עוככשו, עוככשט, עוככשטי, עוככשטם, עוככשטן, עוככשנו, עוככשת, עוככשתי, עוככשתם, עוככשתן, עוקחש, עוקחשה, עוקחשו, עוקחשט, עוקחשטי, עוקחשטם, עוקחשטן, עוקחשנו, עוקחשת, עוקחשתי, עוקחשתם, עוקחשתן, עוקכש, עוקכשה, עוקכשו, עוקכשט, עוקכשטי, עוקכשטם, עוקכשטן, עוקכשנו, עוקכשת, עוקכשתי, עוקכשתם, עוקכשתן, עחחש, עחחשה, עחחשו, עחחשט, עחחשטי, עחחשטם, עחחשטן, עחחשנו, עחחשת, עחחשתי, עחחשתם, עחחשתן, עחכש, עחכשה, עחכשו, עחכשט, עחכשטי, עחכשטם, עחכשטן, עחכשנו, עחכשת, עחכשתי, עחכשתם, עחכשתן, עכחש, עכחשה, עכחשו, עכחשט, עכחשטי, עכחשטם, עכחשטן, עכחשנו, עכחשת, עכחשתי, עכחשתם, עכחשתן, עככש, עככשה, עככשו, עככשט, עככשטי, עככשטם, עככשטן, עככשנו, עככשת, עככשתי, עככשתם, עככשתן, עקחש, עקחשה, עקחשו, עקחשט, עקחשטי, עקחשטם, עקחשטן, עקחשנו, עקחשת, עקחשתי, עקחשתם, עקחשתן, עקכש, עקכשה, עקכשו, עקכשט, עקכשטי, עקכשטם, עקכשטן, עקכשנו, עקכשת, עקכשתי, עקכשתם, עקכשתן, תוחחש, תוחחשו, תוחחשי, תוחחשנא, תוחחשנה, תוחחשנע, תוחכש, תוחכשו, תוחכשי, תוחכשנא, תוחכשנה, תוחכשנע, תוכחשנא, תוכחשנע, תוככש, תוככשו, תוככשי, תוככשנא, תוככשנה, תוככשנע, תוקחש, תוקחשו, תוקחשי, תוקחשנא, תוקחשנה, תוקחשנע, תוקכש, תוקכשו, תוקכשי, תוקכשנא, תוקכשנה, תוקכשנע, תחחש, תחחשו, תחחשי, תחחשנא, תחחשנה, תחחשנע, תחכש, תחכשו, תחכשי, תחכשנא, תחכשנה, תחכשנע, תכחשנא, תכחשנע, תככש, תככשו, תככשי, תככשנא, תככשנה, תככשנע, תקחש, תקחשו, תקחשי, תקחשנא, תקחשנה, תקחשנע, תקכש, תקכשו, תקכשי, תקכשנא, תקכשנה, תקכשנע
סקר גולשים
שתפו איתנו את דעתכם על האתר, ועזרו לנו לשפר את חווית השימוש
פסוק מהתנ"ך
וְאֵת הַבַּיִת הַגָּדוֹל חִפָּה עֵץ בְּרוֹשִׁים וַיְחַפֵּהוּ זָהָב טוֹב, וַיַּעַל עָלָיו תִּמֹרִים וְשַׁרְשְׁרוֹת. (דברי הימים ב, פרק ג, פסוק ה)
הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו
פרוייקט השמות הגדול
מה דעתך על השמות הבאים לבת?
גאיה
לידור
תִּרְזָה
מונה
עמית
חידה - הביטוי החצוי בטא
מצאו מילה שמשלימה שני ביטויים - אחרי המילה הראשונה ולפני המילה השנייה.
1. אם _____
2. _____ כלא
testtest
לפניכם מופיעות שתי מילים. יש למצוא מילה היוצרת ביטוי מוכר בעברית עם כל אחת מהמילים בנפרד - ביטוי אחד כאשר היא מופיעה לאחר המילה הראשונה וביטוי שני כאשר היא מופיעה לפני המילה השנייה.
מחשבון שמות עבריים
איילת, כרמי, תומר או יואל?
המחשבון שיעזור לכם לבחור את שם ילדכם
על סמך קריטריונים שונים, כגון
צליל, משמעות, פופולריות ועוד
השם שלי
מהו שמך הפרטי?
כינוי החיבה שלך (אם יש)
אופן כתיבת השם באנגלית
דווחו לנו על טעות
כל הזכויות שמורות למילוג פרט לציטוטים מויקיפדיה, תחת רישיון CC ייחוס-שיתוף זהה 3.0; ציטוטים מהתנ"ך מ-tanach.us; תמונות יש לבדוק פרטנית | מדיניות הפרטיות | תנאי שימוש
עיצוב האתר - שלומית בן צור - www.saluma-design.com