מאמרים
 
אודות
 
צור קשר
תרגום:
א
א
א
מילון עברי עברי
מילים נרדפות
צירופים וביטויים
ראשי תיבות
מילון עברי אנגלי בטא
גימטריה
חרוזים
יָצָא מִדֵּעָתוֹ
3.
מילות הביטוי - יָצָא, דֵּעָה
4.
שגיאות כתיב - אצא מדאטו, אצא מדאתו, אצא מדהטו, אצא מדהתו, אצא מדעטו, אצה מדאטו, אצה מדאתו, אצה מדהטו, אצה מדהתו, אצה מדעטו, אצה מדעתו, אצע מדאטו, אצע מדאתו, אצע מדהטו, אצע מדהתו, אצע מדעטו, אצע מדעתו, הצא מדאטו, הצא מדאתו, הצא מדהטו, הצא מדהתו, הצא מדעטו, הצא מדעתו, טצא מדאתו, טצא מדהתו, טצא מדעתו, טצאו מדאתו, טצאו מדהתו, טצאו מדעתו, טצאי מדאתו, טצאי מדהתו, טצאי מדעתו, טצאנא מדאתו, טצאנא מדהתו, טצאנא מדעתו, טצאנה מדאתו, טצאנה מדהתו, טצאנה מדעתו, טצאנע מדאתו, טצאנע מדהתו, טצאנע מדעתו, טצה מדאתו, טצה מדהתו, טצה מדעתו, טצהו מדאתו, טצהו מדהתו, טצהו מדעתו, טצהי מדאתו, טצהי מדהתו, טצהי מדעתו, טצהנא מדאתו, טצהנא מדהתו, טצהנא מדעתו, טצהנה מדאתו, טצהנה מדהתו, טצהנה מדעתו, טצהנע מדאתו, טצהנע מדהתו, טצהנע מדעתו, טצע מדאתו, טצע מדהתו, טצע מדעתו, טצעו מדאתו, טצעו מדהתו, טצעו מדעתו, טצעי מדאתו, טצעי מדהתו, טצעי מדעתו, טצענא מדאתו, טצענא מדהתו, טצענא מדעתו, טצענה מדאתו, טצענה מדהתו, טצענה מדעתו, טצענע מדאתו, טצענע מדהתו, טצענע מדעתו, יוצא מדאטו, יוצא מדאתו, יוצא מדהטו, יוצא מדהתו, יוצא מדעטו, יוצאוט מדאתו, יוצאוט מדהתו, יוצאוט מדעתו, יוצאות מדאטו, יוצאות מדאתו, יוצאות מדהטו, יוצאות מדהתו, יוצאות מדעטו, יוצאט מדאתו, יוצאט מדהתו, יוצאט מדעתו, יוצאים מדאטו, יוצאים מדאתו, יוצאים מדהטו, יוצאים מדהתו, יוצאים מדעטו, יוצאת מדאטו, יוצאת מדאתו, יוצאת מדהטו, יוצאת מדהתו, יוצאת מדעטו, יוצה מדאטו, יוצה מדאתו, יוצה מדהטו, יוצה מדהתו, יוצה מדעטו, יוצה מדעתו, יוצהוט מדאתו, יוצהוט מדהתו, יוצהוט מדעתו, יוצהות מדאטו, יוצהות מדאתו, יוצהות מדהטו, יוצהות מדהתו, יוצהות מדעטו, יוצהות מדעתו, יוצהט מדאתו, יוצהט מדהתו, יוצהט מדעתו, יוצהים מדאטו, יוצהים מדאתו, יוצהים מדהטו, יוצהים מדהתו, יוצהים מדעטו, יוצהים מדעתו, יוצהת מדאטו, יוצהת מדאתו, יוצהת מדהטו, יוצהת מדהתו, יוצהת מדעטו, יוצהת מדעתו, יוצע מדאטו, יוצע מדאתו, יוצע מדהטו, יוצע מדהתו, יוצע מדעטו, יוצע מדעתו, יוצעוט מדאתו, יוצעוט מדהתו, יוצעוט מדעתו, יוצעות מדאטו, יוצעות מדאתו, יוצעות מדהטו, יוצעות מדהתו, יוצעות מדעטו, יוצעות מדעתו, יוצעט מדאתו, יוצעט מדהתו, יוצעט מדעתו, יוצעים מדאטו, יוצעים מדאתו, יוצעים מדהטו, יוצעים מדהתו, יוצעים מדעטו, יוצעים מדעתו, יוצעת מדאטו, יוצעת מדאתו, יוצעת מדהטו, יוצעת מדהתו, יוצעת מדעטו, יוצעת מדעתו, יצא מדאטו, יצא מדאתו, יצא מדהטו, יצא מדהתו, יצא מדעטו, יצאא מדאטו, יצאא מדאתו, יצאא מדהטו, יצאא מדהתו, יצאא מדעטו, יצאא מדעתו, יצאה מדאטו, יצאה מדאתו, יצאה מדהטו, יצאה מדהתו, יצאה מדעטו, יצאו מדאטו, יצאו מדאתו, יצאו מדהטו, יצאו מדהתו, יצאו מדעטו, יצאט מדאתו, יצאט מדהתו, יצאט מדעתו, יצאטי מדאתו, יצאטי מדהתו, יצאטי מדעתו, יצאטם מדאתו, יצאטם מדהתו, יצאטם מדעתו, יצאטן מדאתו, יצאטן מדהתו, יצאטן מדעתו, יצאנו מדאטו, יצאנו מדאתו, יצאנו מדהטו, יצאנו מדהתו, יצאנו מדעטו, יצאע מדאטו, יצאע מדאתו, יצאע מדהטו, יצאע מדהתו, יצאע מדעטו, יצאע מדעתו, יצאת מדאטו, יצאת מדאתו, יצאת מדהטו, יצאת מדהתו, יצאת מדעטו, יצאתי מדאטו, יצאתי מדאתו, יצאתי מדהטו, יצאתי מדהתו, יצאתי מדעטו, יצאתם מדאטו, יצאתם מדאתו, יצאתם מדהטו, יצאתם מדהתו, יצאתם מדעטו, יצאתן מדאטו, יצאתן מדאתו, יצאתן מדהטו, יצאתן מדהתו, יצאתן מדעטו, יצה מדאטו, יצה מדאתו, יצה מדהטו, יצה מדהתו, יצה מדעטו, יצה מדעתו, יצהא מדאטו, יצהא מדאתו, יצהא מדהטו, יצהא מדהתו, יצהא מדעטו, יצהא מדעתו, יצהה מדאטו, יצהה מדאתו, יצהה מדהטו, יצהה מדהתו, יצהה מדעטו, יצהה מדעתו, יצהו מדאטו, יצהו מדאתו, יצהו מדהטו, יצהו מדהתו, יצהו מדעטו, יצהו מדעתו, יצהט מדאתו, יצהט מדהתו, יצהט מדעתו, יצהטי מדאתו, יצהטי מדהתו, יצהטי מדעתו, יצהטם מדאתו, יצהטם מדהתו, יצהטם מדעתו, יצהטן מדאתו, יצהטן מדהתו, יצהטן מדעתו, יצהנו מדאטו, יצהנו מדאתו, יצהנו מדהטו, יצהנו מדהתו, יצהנו מדעטו, יצהנו מדעתו, יצהע מדאטו, יצהע מדאתו, יצהע מדהטו, יצהע מדהתו, יצהע מדעטו, יצהע מדעתו, יצהת מדאטו, יצהת מדאתו, יצהת מדהטו, יצהת מדהתו, יצהת מדעטו, יצהת מדעתו, יצהתי מדאטו, יצהתי מדאתו, יצהתי מדהטו, יצהתי מדהתו, יצהתי מדעטו, יצהתי מדעתו, יצהתם מדאטו, יצהתם מדאתו, יצהתם מדהטו, יצהתם מדהתו, יצהתם מדעטו, יצהתם מדעתו, יצהתן מדאטו, יצהתן מדאתו, יצהתן מדהטו, יצהתן מדהתו, יצהתן מדעטו, יצהתן מדעתו, יצע מדאטו, יצע מדאתו, יצע מדהטו, יצע מדהתו, יצע מדעטו, יצע מדעתו, יצעא מדאטו, יצעא מדאתו, יצעא מדהטו, יצעא מדהתו, יצעא מדעטו, יצעא מדעתו, יצעה מדאטו, יצעה מדאתו, יצעה מדהטו, יצעה מדהתו, יצעה מדעטו, יצעה מדעתו, יצעו מדאטו, יצעו מדאתו, יצעו מדהטו, יצעו מדהתו, יצעו מדעטו, יצעו מדעתו, יצעט מדאתו, יצעט מדהתו, יצעט מדעתו, יצעטי מדאתו, יצעטי מדהתו, יצעטי מדעתו, יצעטם מדאתו, יצעטם מדהתו, יצעטם מדעתו, יצעטן מדאתו, יצעטן מדהתו, יצעטן מדעתו, יצענו מדאטו, יצענו מדאתו, יצענו מדהטו, יצענו מדהתו, יצענו מדעטו, יצענו מדעתו, יצעע מדאטו, יצעע מדאתו, יצעע מדהטו, יצעע מדהתו, יצעע מדעטו, יצעע מדעתו, יצעת מדאטו, יצעת מדאתו, יצעת מדהטו, יצעת מדהתו, יצעת מדעטו, יצעת מדעתו, יצעתי מדאטו, יצעתי מדאתו, יצעתי מדהטו, יצעתי מדהתו, יצעתי מדעטו, יצעתי מדעתו, יצעתם מדאטו, יצעתם מדאתו, יצעתם מדהטו, יצעתם מדהתו, יצעתם מדעטו, יצעתם מדעתו, יצעתן מדאטו, יצעתן מדאתו, יצעתן מדהטו, יצעתן מדהתו, יצעתן מדעטו, יצעתן מדעתו, לצאט מדאתו, לצאט מדהתו, לצאט מדעתו, לצאת מדאטו, לצאת מדאתו, לצאת מדהטו, לצאת מדהתו, לצאת מדעטו, לצהט מדאתו, לצהט מדהתו, לצהט מדעתו, לצהת מדאטו, לצהת מדאתו, לצהת מדהטו, לצהת מדהתו, לצהת מדעטו, לצהת מדעתו, לצעט מדאתו, לצעט מדהתו, לצעט מדעתו, לצעת מדאטו, לצעת מדאתו, לצעת מדהטו, לצעת מדהתו, לצעת מדעטו, לצעת מדעתו, נצא מדאטו, נצא מדאתו, נצא מדהטו, נצא מדהתו, נצא מדעטו, נצה מדאטו, נצה מדאתו, נצה מדהטו, נצה מדהתו, נצה מדעטו, נצה מדעתו, נצע מדאטו, נצע מדאתו, נצע מדהטו, נצע מדהתו, נצע מדעטו, נצע מדעתו, עצא מדאטו, עצא מדאתו, עצא מדהטו, עצא מדהתו, עצא מדעטו, עצא מדעתו, צאט מדאתו, צאט מדהתו, צאט מדעתו, צאת מדאטו, צאת מדאתו, צאת מדהטו, צאת מדהתו, צאת מדעטו, צהט מדאתו, צהט מדהתו, צהט מדעתו, צהת מדאטו, צהת מדאתו, צהת מדהטו, צהת מדהתו, צהת מדעטו, צהת מדעתו, צעט מדאתו, צעט מדהתו, צעט מדעתו, צעת מדאטו, צעת מדאתו, צעת מדהטו, צעת מדהתו, צעת מדעטו, צעת מדעתו, תצא מדאטו, תצא מדאתו, תצא מדהטו, תצא מדהתו, תצא מדעטו, תצאו מדאטו, תצאו מדאתו, תצאו מדהטו, תצאו מדהתו, תצאו מדעטו, תצאי מדאטו, תצאי מדאתו, תצאי מדהטו, תצאי מדהתו, תצאי מדעטו, תצאנא מדאטו, תצאנא מדאתו, תצאנא מדהטו, תצאנא מדהתו, תצאנא מדעטו, תצאנא מדעתו, תצאנה מדאטו, תצאנה מדאתו, תצאנה מדהטו, תצאנה מדהתו, תצאנה מדעטו, תצאנע מדאטו, תצאנע מדאתו, תצאנע מדהטו, תצאנע מדהתו, תצאנע מדעטו, תצאנע מדעתו, תצה מדאטו, תצה מדאתו, תצה מדהטו, תצה מדהתו, תצה מדעטו, תצה מדעתו, תצהו מדאטו, תצהו מדאתו, תצהו מדהטו, תצהו מדהתו, תצהו מדעטו, תצהו מדעתו, תצהי מדאטו, תצהי מדאתו, תצהי מדהטו, תצהי מדהתו, תצהי מדעטו, תצהי מדעתו, תצהנא מדאטו, תצהנא מדאתו, תצהנא מדהטו, תצהנא מדהתו, תצהנא מדעטו, תצהנא מדעתו, תצהנה מדאטו, תצהנה מדאתו, תצהנה מדהטו, תצהנה מדהתו, תצהנה מדעטו, תצהנה מדעתו, תצהנע מדאטו, תצהנע מדאתו, תצהנע מדהטו, תצהנע מדהתו, תצהנע מדעטו, תצהנע מדעתו, תצע מדאטו, תצע מדאתו, תצע מדהטו, תצע מדהתו, תצע מדעטו, תצע מדעתו, תצעו מדאטו, תצעו מדאתו, תצעו מדהטו, תצעו מדהתו, תצעו מדעטו, תצעו מדעתו, תצעי מדאטו, תצעי מדאתו, תצעי מדהטו, תצעי מדהתו, תצעי מדעטו, תצעי מדעתו, תצענא מדאטו, תצענא מדאתו, תצענא מדהטו, תצענא מדהתו, תצענא מדעטו, תצענא מדעתו, תצענה מדאטו, תצענה מדאתו, תצענה מדהטו, תצענה מדהתו, תצענה מדעטו, תצענה מדעתו, תצענע מדאטו, תצענע מדאתו, תצענע מדהטו, תצענע מדהתו, תצענע מדעטו, תצענע מדעתו
פסוק מהתנ"ך
וְלָקַח הַכֹּהֵן מִיַּד הָאִשָּׁה אֵת מִנְחַת הַקְּנָאֹת, וְהֵנִיף אֶת הַמִּנְחָה לִפְנֵי יְהוָה וְהִקְרִיב אֹתָהּ אֶל הַמִּזְבֵּחַ. (במדבר, פרק ה, פסוק כה)
הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו
מה אמרו קומיקאים על קומדיה?
מל ברוקס: "טרגדיה זה שאני חותך אצבע, קומדיה זה שאתה נופל לביוב ומת"
פרוייקט השמות הגדול
מה דעתך על השמות הבאים לבן?
לירון
אופרי
גלעד
אבירם
מלכיאל
חידה - הביטוי החצוי בטא
מצאו מילה שמשלימה שני ביטויים - אחרי המילה הראשונה ולפני המילה השנייה.
1. בשום _____
2. _____ כסף
testtest
לפניכם מופיעות שתי מילים. יש למצוא מילה היוצרת ביטוי מוכר בעברית עם כל אחת מהמילים בנפרד - ביטוי אחד כאשר היא מופיעה לאחר המילה הראשונה וביטוי שני כאשר היא מופיעה לפני המילה השנייה.
מחשבון שמות עבריים
איילת, כרמי, תומר או יואל?
המחשבון שיעזור לכם לבחור את שם ילדכם
על סמך קריטריונים שונים, כגון
צליל, משמעות, פופולריות ועוד
השם שלי
מהו שמך הפרטי?
כינוי החיבה שלך (אם יש)
אופן כתיבת השם באנגלית
דווחו לנו על טעות
כל הזכויות שמורות למילוג פרט לציטוטים מויקיפדיה, תחת רישיון CC ייחוס-שיתוף זהה 3.0; ציטוטים מהתנ"ך מ-tanach.us; תמונות יש לבדוק פרטנית | מדיניות הפרטיות | תנאי שימוש
עיצוב האתר - שלומית בן צור - www.saluma-design.com