מאמרים
 
אודות
 
צור קשר
תרגום:
א
א
א
מילון עברי עברי
מילים נרדפות
צירופים וביטויים
ראשי תיבות
מילון עברי אנגלי בטא
גימטריה
חרוזים
נִטְבַּע
1.
בניין - נפעל
2.
שורש - טב"ע
4.
6.
שגיאות כתיב - אטבא, אטבאו, אטבאי, אטבאנה, אטבה, אטבהו, אטבהי, אטבהנה, אטבע, אטבעו, אטבעי, אטבענה, איטבא, איטבאו, איטבאי, איטבאנה, איטבה, איטבהו, איטבהי, איטבהנה, איטבע, איטבעו, איטבעי, איטבענה, איתבא, איתבאו, איתבאי, איתבאנה, איתבה, איתבהו, איתבהי, איתבהנה, איתבע, איתבעו, איתבעי, איתבענה, אתבא, אתבאו, אתבאי, אתבאנה, אתבה, אתבהו, אתבהי, אתבהנה, אתבע, אתבעו, אתבעי, אתבענה, באטבא, באטבה, באטבע, באיטבא, באיטבה, באיטבע, באיתבא, באיתבה, באיתבע, באתבא, באתבה, באתבע, בהטבא, בהטבה, בהיטבא, בהיטבה, בהיתבא, בהיתבה, בהיתבע, בהתבא, בהתבה, בהתבע, בעטבא, בעטבה, בעטבע, בעיטבא, בעיטבה, בעיטבע, בעיתבא, בעיתבה, בעיתבע, בעתבא, בעתבה, בעתבע, הטבא, הטבאו, הטבאי, הטבאנא, הטבאנה, הטבאנע, הטבה, הטבהו, הטבהי, הטבהנא, הטבהנה, הטבהנע, הטבע, הטבענא, הטבענע, היטבא, היטבאו, היטבאי, היטבאנא, היטבאנה, היטבאנע, היטבה, היטבהו, היטבהי, היטבהנא, היטבהנה, היטבהנע, היטבענא, היטבענע, היתבא, היתבאו, היתבאי, היתבאנא, היתבאנה, היתבאנע, היתבה, היתבהו, היתבהי, היתבהנא, היתבהנה, היתבהנע, היתבע, היתבעו, היתבעי, היתבענא, היתבענה, היתבענע, התבא, התבאו, התבאי, התבאנא, התבאנה, התבאנע, התבה, התבהו, התבהי, התבהנא, התבהנה, התבהנע, התבע, התבעו, התבעי, התבענא, התבענה, התבענע, חאטבא, חאטבה, חאטבע, חאיטבא, חאיטבה, חאיטבע, חאיתבא, חאיתבה, חאיתבע, חאתבא, חאתבה, חאתבע, חהטבא, חהטבה, חהטבע, חהיטבא, חהיטבה, חהיטבע, חהיתבא, חהיתבה, חהיתבע, חהתבא, חהתבה, חהתבע, חעטבא, חעטבה, חעטבע, חעיטבא, חעיטבה, חעיטבע, חעיתבא, חעיתבה, חעיתבע, חעתבא, חעתבה, חעתבע, טטבא, טטבאו, טטבאי, טטבאנא, טטבאנה, טטבאנע, טטבה, טטבהו, טטבהי, טטבהנא, טטבהנה, טטבהנע, טטבע, טטבעו, טטבעי, טטבענא, טטבענה, טטבענע, טיטבא, טיטבאו, טיטבאי, טיטבאנא, טיטבאנה, טיטבאנע, טיטבה, טיטבהו, טיטבהי, טיטבהנא, טיטבהנה, טיטבהנע, טיטבע, טיטבעו, טיטבעי, טיטבענא, טיטבענה, טיטבענע, טיתבא, טיתבאו, טיתבאי, טיתבאנא, טיתבאנה, טיתבאנע, טיתבה, טיתבהו, טיתבהי, טיתבהנא, טיתבהנה, טיתבהנע, טיתבע, טיתבעו, טיתבעי, טיתבענא, טיתבענה, טיתבענע, טתבא, טתבאו, טתבאי, טתבאנא, טתבאנה, טתבאנע, טתבה, טתבהו, טתבהי, טתבהנא, טתבהנה, טתבהנע, טתבע, טתבעו, טתבעי, טתבענא, טתבענה, טתבענע, יטבא, יטבאו, יטבה, יטבהו, ייטבא, ייטבאו, ייטבה, ייטבהו, ייתבא, ייתבאו, ייתבה, ייתבהו, ייתבע, ייתבעו, יתבא, יתבאו, יתבה, יתבהו, יתבע, יתבעו, כאטבא, כאטבה, כאטבע, כאיטבא, כאיטבה, כאיטבע, כאיתבא, כאיתבה, כאיתבע, כאתבא, כאתבה, כאתבע, כהטבא, כהטבה, כהיטבא, כהיטבה, כהיתבא, כהיתבה, כהיתבע, כהתבא, כהתבה, כהתבע, כעטבא, כעטבה, כעטבע, כעיטבא, כעיטבה, כעיטבע, כעיתבא, כעיתבה, כעיתבע, כעתבא, כעתבה, כעתבע, לאטבא, לאטבה, לאטבע, לאיטבא, לאיטבה, לאיטבע, לאיתבא, לאיתבה, לאיתבע, לאתבא, לאתבה, לאתבע, להטבא, להטבה, להיטבא, להיטבה, להיתבא, להיתבה, להיתבע, להתבא, להתבה, להתבע, לעטבא, לעטבה, לעטבע, לעיטבא, לעיטבה, לעיטבע, לעיתבא, לעיתבה, לעיתבע, לעתבא, לעתבה, לעתבע, מאטבא, מאטבה, מאטבע, מאיטבא, מאיטבה, מאיטבע, מאיתבא, מאיתבה, מאיתבע, מאתבא, מאתבה, מאתבע, מהטבא, מהטבה, מהיטבא, מהיטבה, מהיתבא, מהיתבה, מהיתבע, מהתבא, מהתבה, מהתבע, מעטבא, מעטבה, מעטבע, מעיטבא, מעיטבה, מעיטבע, מעיתבא, מעיתבה, מעיתבע, מעתבא, מעתבה, מעתבע, נטבא, נטבאא, נטבאה, נטבאו, נטבאוט, נטבאות, נטבאט, נטבאטי, נטבאטם, נטבאטן, נטבאים, נטבאנו, נטבאע, נטבאת, נטבאתי, נטבאתם, נטבאתן, נטבה, נטבהא, נטבהה, נטבהו, נטבהוט, נטבהות, נטבהט, נטבהטי, נטבהטם, נטבהטן, נטבהים, נטבהנו, נטבהע, נטבהת, נטבהתי, נטבהתם, נטבהתן, נטבעא, נטבעוט, נטבעט, נטבעטי, נטבעטם, נטבעטן, נטבעע, ניטבא, ניטבאא, ניטבאה, ניטבאו, ניטבאוט, ניטבאות, ניטבאט, ניטבאטי, ניטבאטם, ניטבאטן, ניטבאים, ניטבאנו, ניטבאע, ניטבאת, ניטבאתי, ניטבאתם, ניטבאתן, ניטבה, ניטבהא, ניטבהה, ניטבהו, ניטבהוט, ניטבהות, ניטבהט, ניטבהטי, ניטבהטם, ניטבהטן, ניטבהים, ניטבהנו, ניטבהע, ניטבהת, ניטבהתי, ניטבהתם, ניטבהתן, ניטבעא, ניטבעוט, ניטבעט, ניטבעטי, ניטבעטם, ניטבעטן, ניטבעע, ניתבא, ניתבאא, ניתבאה, ניתבאו, ניתבאוט, ניתבאות, ניתבאט, ניתבאטי, ניתבאטם, ניתבאטן, ניתבאים, ניתבאנו, ניתבאע, ניתבאת, ניתבאתי, ניתבאתם, ניתבאתן, ניתבה, ניתבהא, ניתבהה, ניתבהו, ניתבהוט, ניתבהות, ניתבהט, ניתבהטי, ניתבהטם, ניתבהטן, ניתבהים, ניתבהנו, ניתבהע, ניתבהת, ניתבהתי, ניתבהתם, ניתבהתן, ניתבע, ניתבעא, ניתבעה, ניתבעו, ניתבעוט, ניתבעות, ניתבעט, ניתבעטי, ניתבעטם, ניתבעטן, ניתבעים, ניתבענו, ניתבעע, ניתבעת, ניתבעתי, ניתבעתם, ניתבעתן, נתבא, נתבאא, נתבאה, נתבאו, נתבאוט, נתבאות, נתבאט, נתבאטי, נתבאטם, נתבאטן, נתבאים, נתבאנו, נתבאע, נתבאת, נתבאתי, נתבאתם, נתבאתן, נתבה, נתבהא, נתבהה, נתבהו, נתבהוט, נתבהות, נתבהט, נתבהטי, נתבהטם, נתבהטן, נתבהים, נתבהנו, נתבהע, נתבהת, נתבהתי, נתבהתם, נתבהתן, נתבע, נתבעא, נתבעה, נתבעו, נתבעוט, נתבעות, נתבעט, נתבעטי, נתבעטם, נתבעטן, נתבעים, נתבענו, נתבעע, נתבעת, נתבעתי, נתבעתם, נתבעתן, עטבא, עטבאו, עטבאי, עטבאנה, עטבה, עטבהו, עטבהי, עטבהנה, עטבע, עטבעו, עטבעי, עטבענה, עיטבא, עיטבאו, עיטבאי, עיטבאנה, עיטבה, עיטבהו, עיטבהי, עיטבהנה, עיטבע, עיטבעו, עיטבעי, עיטבענה, עיתבא, עיתבאו, עיתבאי, עיתבאנה, עיתבה, עיתבהו, עיתבהי, עיתבהנה, עיתבע, עיתבעו, עיתבעי, עיתבענה, עתבא, עתבאו, עתבאי, עתבאנה, עתבה, עתבהו, עתבהי, עתבהנה, עתבע, עתבעו, עתבעי, עתבענה, קאטבא, קאטבה, קאטבע, קאיטבא, קאיטבה, קאיטבע, קאיתבא, קאיתבה, קאיתבע, קאתבא, קאתבה, קאתבע, קהטבא, קהטבה, קהטבע, קהיטבא, קהיטבה, קהיטבע, קהיתבא, קהיתבה, קהיתבע, קהתבא, קהתבה, קהתבע, קעטבא, קעטבה, קעטבע, קעיטבא, קעיטבה, קעיטבע, קעיתבא, קעיתבה, קעיתבע, קעתבא, קעתבה, קעתבע, תטבא, תטבאו, תטבאי, תטבאנא, תטבאנה, תטבאנע, תטבה, תטבהו, תטבהי, תטבהנא, תטבהנה, תטבהנע, תטבענא, תטבענע, תיטבא, תיטבאו, תיטבאי, תיטבאנא, תיטבאנה, תיטבאנע, תיטבה, תיטבהו, תיטבהי, תיטבהנא, תיטבהנה, תיטבהנע, תיטבענא, תיטבענע, תיתבא, תיתבאו, תיתבאי, תיתבאנא, תיתבאנה, תיתבאנע, תיתבה, תיתבהו, תיתבהי, תיתבהנא, תיתבהנה, תיתבהנע, תיתבע, תיתבעו, תיתבעי, תיתבענא, תיתבענה, תיתבענע, תתבא, תתבאו, תתבאי, תתבאנא, תתבאנה, תתבאנע, תתבה, תתבהו, תתבהי, תתבהנא, תתבהנה, תתבהנע, תתבע, תתבעו, תתבעי, תתבענא, תתבענה, תתבענע
סקר גולשים
שתפו איתנו את דעתכם על האתר, ועזרו לנו לשפר את חווית השימוש
פסוק מהתנ"ך
נְשֵׁיכֶם טַפְּכֶם וּמִקְנֵיכֶם יֵשְׁבוּ בָּאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַן לָכֶם מֹשֶׁה בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן, וְאַתֶּם תַּעַבְרוּ חֲמֻשִׁים לִפְנֵי אֲחֵיכֶם כֹּל גִּבּוֹרֵי הַחַיִל וַעֲזַרְתֶּם אוֹתָם. (יהושע, פרק א, פסוק יד)
הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו
מילון צוק איתן המלא
הפסקת אש הומניטרית. רווחי זמן קצרים לצורך העברת מזון ואספקה ל'בלתי מעורבים'.
פרוייקט השמות הגדול
מה דעתך על השמות הבאים לבת?
אפרת
חיטל
ניבה
חושן
ליפז
חידה - הביטוי החצוי בטא
מצאו מילה שמשלימה שני ביטויים - אחרי המילה הראשונה ולפני המילה השנייה.
1. באפן _____
2. _____ לשלום
testtest
לפניכם מופיעות שתי מילים. יש למצוא מילה היוצרת ביטוי מוכר בעברית עם כל אחת מהמילים בנפרד - ביטוי אחד כאשר היא מופיעה לאחר המילה הראשונה וביטוי שני כאשר היא מופיעה לפני המילה השנייה.
מחשבון שמות עבריים
איילת, כרמי, תומר או יואל?
המחשבון שיעזור לכם לבחור את שם ילדכם
על סמך קריטריונים שונים, כגון
צליל, משמעות, פופולריות ועוד
השם שלי
מהו שמך הפרטי?
כינוי החיבה שלך (אם יש)
אופן כתיבת השם באנגלית
דווחו לנו על טעות
כל הזכויות שמורות למילוג פרט לציטוטים מויקיפדיה, תחת רישיון CC ייחוס-שיתוף זהה 3.0; ציטוטים מהתנ"ך מ-tanach.us; תמונות יש לבדוק פרטנית | מדיניות הפרטיות | תנאי שימוש
עיצוב האתר - שלומית בן צור - www.saluma-design.com